Apua kotiin, asuminen


KOTIPALVELU

Lapsiperheillä on oikeus saada kotipalvelua, kun se on välttämätöntä lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Kotipalvelua annetaan tarvittaessa esimerkiksi vamman, sairauden, uupumuksen tai muun erityisen perhetilanteen vuoksi.

Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin ja muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. 
Palvelua haetaan omalta hyvinvointialueelta.

Lue lisää THL:n sivuilta
OMAISHOIDON VAPAAT

Jokaisella omaishoitosopimuksen tehneellä omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kaksi vuorokautta kalenterikuukautta kohti. Omaishoidon vapaat auttavat osaltaan jaksamaan. 

Kunnan on huolehdittava hoidettavan hoidon järjestämisestä hoitajan vapaan aikana.
Palvelua haetaan omalta hyvinvointialueelta.

Lue lisää Omaishoitajaliiton sivuilta
KOTIIN JÄRJESTETTÄVÄ HOITO

Vaikeasti vammaisten lasten perheiden on mahdollista saada kotiin hoitoapua, mikäli lapsen hoito on erittäin vaativaa tai sitovaa, eikä tarpeeseen voida vastata kotipalvelulla tai muilla peruspalveluilla. Tällöin palvelun järjestää vammaispalvelut erityislainsäädännön perusteella.
Palvelua haetaan omalta hyvinvointialueelta.
LYHYTAIKAIS- JA TILAPÄISHOITO

Lyhytaikais- ja tilapäishoidon tarkoituksena on antaa hoitavalle omaiselle tai omaishoitajalle levähdystauko. Vaihtoehdot ja mahdollisuudet tilapäishoidon saamiseen vaihtelevat eri paikkakunnilla.

Lyhytaikais- ja tilapäishoitoa järjestetään perhehoitona, perhelomituksena, laitoshoitona ja asuntoloissa.
Palvelua haetaan omalta hyvinvointialueelta.

Lue lisää Verneri-verkkopalvelusta 
(hoitoa ei ole rajattu kehitysvammaisiin)
PALVELUASUMINEN KODIN ULKOPUOLELLA

Mikäli tarvitaan palveluasumista kodin ulkopuolella, lapsen asuminen järjestetään lähtökohtaisesti perhehoidossa tai alaikäisille tarkoitetussa asumisyksikössä. Kunnasta saa tietoa asumisen eri vaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista. 
Palvelua haetaan omalta hyvinvointialueelta.
ASUNNON MUUTOSTYÖT

Kunta korvaa vaikeavammaiselle henkilölle asunnon muutostöistä sekä asuntoon kiinteästi kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset.

Edellytyksenä on, että lapsi vammansa tai sairautensa johdosta tarvitsee niitä välttämättä suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. 
Palvelua haetaan omalta hyvinvointialueelta.

Lue lisää THL:n sivuiltaPäivitetty 7.1.2024