Päivähoito ja kouluPÄIVÄHOITO

Erityistä tukea ja kasvatusta tarvitsevalle lapselle tulee taata riittävä yksilöllinen tuki ja ohjaus päivähoidossa esimerkiksi avustajan avulla tai huomioimalla lapsi henkilöstömäärässä.

Vammaisen ja pitkäaikaissairaan lapsen päivähoito voidaan järjestää myös päiväkodin erityisryhmässä, erityispäiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Lisätietoja eri vaihtoehdoista saa kuntien varhaiskasvatuksen palveluneuvojilta ja erityislastentarhanopettajilta.

Kun kehitysvammaisten erityishuoltoon oikeutetulla lapsella on tarve päivähoitoon ensisijaisesti kuntoutuksellisista syistä, päivähoito järjestetään päivähoitolain sijasta kehitysvammalain perusteella, ja se on asiakkaalle maksutonta.

Lue lisää THL:n sivuilta
OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI

Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ohella oppilaanohjausta ja riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea koko perusopetuksen ajan.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki.  Tukimuotoja ovat esimerkiksi tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, avustajapalvelut ja erityiset apuvälineet.

Lue lisää Opetushallituksen sivuilta
AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA, LOMA-AJAN HOITO

Perusopetuslain mukainen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille.

Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden aamu-ja iltapäivätoimintaa voidaan järjestää paitsi koulupäivinä, myös koulun työvuoden sisällä loma-aikoina. Koulun kesäloma ei kuuluvaltionosuuteen oikeuttavan toiminnan piiriin.

Koulujen loma-ajan hoidon kohderyhmiäovat oppivelvolliset 6-17-vuotiaat vaikeasti vammaiset ja kehitysvammaiset lapset, jotka huoltajien työssäkäynnin tai muun erityissyyn vuoksi tarvitsevat hoitoa loma-aikoina.

Lue lisää Opetushallituksen sivuilta
KOULUKULJETUS

Vaikeavammaisilla ja pitkäaikaissairailla lapsilla on oikeus koulutoimen järjestämiin koulukuljetuksiin, jos he eivät kykene käyttämään julkista liikennettä. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus.

Lapset, jotka kuuluvat pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, ovat oikeutettuja koulukuljetukseen.

Lue lisää THL:n sivuilta
PIDENNETTY OPPIVELVOLLISUUS

Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta.

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevilla oppivelvollisuus alkaa 6-vuotiaana esiopetuksella. Pidennetty oppivelvollisuus tarkoittaa oppivelvollisuuden alkamista vuotta säädettyä aiemmin.

Lue lisää Opetushallituksen sivuilta
Sivu on päivitetty: 30.3.2020