Taloudellinen tukiALLE 16-VUOTIAAN VAMMAISTUKI

Tuen tavoitteena on tukea vammaisen tai sairaan alle 16-vuotiaan lapsen päivittäistä elämää. Lapsi voi saada vammaistukea, jos hän vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee säännöllistä hoitoa, huolenpitoa ja kuntoutusta. Hoidon ja huolenpidon tarpeen tulee olla tavanomaista suurempaa ja kestää vähintään 6 kuukautta.

Sairauden tai vamman diagnoosi ei yksin ratkaise lapsen oikeutta vammaistukeen. Oikeus tukeen ja tuen taso arvioidaan sen mukaan, kuinka paljon hoitoa, huolenpitoa ja kuntoutusta lapsi tarvitsee.

Alle 16-vuotiaan vammaistuki on porrastettu kolmeen tasoon lapsen tavanomaista suuremman hoidon, huolenpidon ja kuntoutuksen tarpeen mukaan: perusvammaistukeen, korotettuun vammaistukeen sekä ylimpään vammaistukeen.
Vammaistukea haetaan Kelasta.

Lue lisää Kelan sivuilta
OMAISHOIDONTUKI

Erityislapsen vanhemmat voivat olla lapsensa omaishoitajia. Omaishoitosopimus tehdään kunnan kanssa, omaishoidon tuki koostuu hoitajan palkkiosta ja vapaasta. Hoitopalkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan, palkkio on vähintään 439,70 euroa kuukaudessa (vuonna 2023)

Kaikilla omaishoitosopimuksen tehneillä omaishoitajilla on oikeus vähintään kahden vuorokauden vapaaseen kalenterikuukautta kohti
Omaishoidontukea haetaan kotikunnasta.

Lue lisää Omaishoitajaliiton sivuilta
OSITTAINEN HOITARAHA

Kela maksaa osittaista hoitorahaa, jos lapsi kuuluu pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin eli käy koulua normaalia pidempään. Ositttaiseen hoitorahaan on oikeus esikoulun ajalta siihen asti kunnes lapsen 3. lukuvuosi perusopetuksessa päättyy.
Osittaista hoitorahaa haetaan Kelasta.

Lue lisää Kelan sivuilta
ERITYISHOITORAHA

Kelan erityishoitorahaa voi hakea vanhempi, jos hän osallistuu alle 16-vuotiaan lapsen sairaudesta tai vammasta johtuvaan hoitoon tai kuntoutukseen niin, että hän joutuu tilapäisesti olemaan pois töistä kokopäiväisesti. 

Erityishoitorahaa varten tarvitaan D-lääkärintodistus, jossa todetaan lapsen sairaus ja huoltajan hoitoon osallistuminen tarpeellisuus. Erityishoitoraha perustuu hakijan vuosituloon ja sitä on haettava neljän kuukauden kuluessa lapsen hoidon alkamisesta.
Erityishoitorahaa haetaan Kelasta.

Lue lisää Kelan sivuilta
KUNTOUTUSRAHA

Kuntoutusrahaa voi saada siltä ajalta, kun osallistuu lapsen sopeutumisvalmennukseen, kuntoutuskurssille tai perhekuntoutukseen. Kuntoutusraha on pääsääntöisesti samansuuruinen kuin tulojen mukaan määräytyvä sairauspäiväraha.
Kuntoutusrahaa haetaan Kelasta.

Lue lisää Kelan sivuilta
SAIRAANHOITOKORVAUS, MATKAKORVAUS, LÄÄKEKORVAUS, MAKSUKATOT

Kela korvaa terveydenhoidosta, matkoista ja lääkeistä aiheutuneita kustannuksia tietyin ehdoin. Välillä kustannuksia tulee jo alkuvaiheessa niin paljon, että on hyvä tietää myös maksukatoista. Näistä on lisää tietoa toisaalla tässä palvelussa.

Lue lisää toisaalta tässä palvelussa
ASIAKASMAKSUN ALENTAMINEN JA PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN

Kunnan on alennettava tai jätettävä perimättä sosiaalihuollon maksu ja maksukyvyn mukaan määräytyvä terveydenhuollon maksu, jos periminen vaarantaa asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulon tai lakisääteisestä elatusvelvollisuudesta huolehtimisen.

Asiakas voi saada sosiaali- ja terveyspalveluiden maksuihin myös toimeentulotukea. Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen ovat kuitenkin ensisijaisia toimeentulotuen myöntämiseen nähden.
Maksunalennusta haetaan kotikunnasta.

Lue lisää STM:n sivuilta
PÄIVITTÄISISTÄ TOIMINNOISTA SUORIUTUMISESSA TARVITTAVAT VÄLINEET, KONEET ja LAITTEET


Vammaiselle henkilölle korvataan vammaispalvelulain mukaan hänen vammansa tai sairautensa edellyttämän tarpeen mukaisesti kokonaan tai osittain kustannukset, jotka hänelle aiheutuvat päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta.

Vammaisen henkilön on pystyttävä näyttämään, missä määrin haettava väline tai laite on tarpeellinen ja toisaalta välttämätön vamman johdosta jokapäiväisessä elämässä suoriutumisessa.

Lue lisää THL:n sivuilta
VERONMAKSUKYVYN ALENTUMISVÄHENNYS


Mikäli henkilön veronmaksukyky hänen ja hänen perheensä käytettävissä olevat tulot ja varallisuus huomioon ottaen on erityisestä syystä alentunut, voidaan hänelle myöntää erillinen veronmaksukyvyn alentumisvähennys. 

Myöntäminen edellyttää aina erityisen syyn esim. sairaus, vammaisuus olemassaoloa. Erityisenä vähennysperusteena on oikeuskäytännössä pidetty esim. kehitysvammaisen, CP-lapsen tai kuulovammaisen lapsen hoitamista kotihoidossa. Vähennyksen enimmäismäärä on 1400 euroa vuosituloista.

Yksin sairaudesta aiheutunut veronmaksukyvyn olennainen alentuminen voi olla vähennysperusteena silloin, kun verovelvollisen ja hänen perheensä sairauskulujen määrä on yhteenlaskettuna vähintään 700 € ja samalla 10 % puhtaiden ansio- ja pääomatulojen yhteismäärästä.
Veronmaksukyvyn alentumisvähennystä haetaan verohallinnosta.

Lue lisää Verohallinnon sivuilta
ARVONLISÄVEROTON SOSIAALIPALVELU

Kotipalvelujen ja niiden tukipalvelujen myynti voi olla arvonlisäverotonta, kun palvelut myydään sosiaalihuollon tarpeessa olevalle henkilölle sosiaalihuoltopalveluina. Siten erityislapsiperheet voivat ostaa kotipalveluita (esim. siivouspalveluita) ilman arvonlisäveroa.

Palvelua ei haeta kunnasta, vaan riittää, kun perhe tekee sopimuksen palveluntuottajan kanssa. Palveluntuottajan toimintaa täytyy valvoa sosiaaliviranomainen.
Muista hyödyntää myös kotitalousvähennys. 

Lue lisää Verohallinnon sivuilta
VAPAUTUS AJONEUVOVERON PERUSVEROSTA

Ajoneuvoveron perusverosta myönnetään vapautus henkilölle, jolle on myönnetty Poliisin tai Traficomin myöntämä vammaisen pysäköintilupa.

Vapautus voidaan myöntää myös henkilölle, joka kuljettaa vammaista, jolle on myönnetty ensimmäisessä kohdassa mainittu lupa. Siten vammaisen lapsen vanhemmat voivat myös hakea vapautusta tästä verosta.
Vapautusta haetaan Traficomista.

Lue lisää Traficomin sivuilta
AUTOVERON PALAUTUS TAI HUOJENNUS

Vammaiselle henkilölle voidaan myöntää autoverolaissa (51 §) säädettyjen edellytysten mukaan palautus auton hintaan sisältyvästä autoverosta joko kokonaan tai osittain.

Verohuojennuksena autoveroa on palautettu myös vanhemmille, joille auto on vaikeavammaisen lapsen kuljetuksen vuoksi tarpeellinen.
Autoveronpalautusta ja -huojennusta haetaan verohallinnosta.

Lue lisää Verohallinnon sivuilta
Sivu on päivitetty 4.12.2022