Ensitiedon antamisesta Hyvä käytäntö –suositus

04.11.2023

Hyvin annettu ensitieto auttaa perhettä sekä ymmärtämään tilanteen että ottamaan käyttöön perheen omia voimavaroja yllättävässä ja haasteellisessa elämäntilanteessa. Kyse on koko perheen hyvinvoinnista ja lapsen oikeuksien toteutumisesta.  

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on laatinut Hyvä käytäntö –suosituksen ensitiedon antamiseen. Ensitiedolla tarkoitetaan tietoa, joka annetaan perheelle, kun perheenjäsenet kohtaavat lapsen tai sikiön sairauden tai vammaisuuden. Ensitietoa annetaan myös tilanteessa, jossa lapsella tai sikiöllä todetaan sukupuolipiirteisiin vaikuttava kehovariaatio.  

Ensitiedon kertominen on hyvin haasteellinen tilanne paitsi vastaanottajalle, myös kertojalle. Koko maan kattava yhtenäinen malli ensitiedon antamisessa on tärkeä, jotta perheet voivat yhdenvertaisesti saada apua ja tukea odottamattomassa ja haastavassa elämäntilanteessaan. Laadukas ensitiedon antaminen on myös tärkeää terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja perheiden välisen luottamuksen syntymiselle. Se on välttämätön edellytys ja pohja hyvälle yhteistyölle.

Suositus käsittelee muuan muassa sitä, miksi hyvä ensitiedon antaminen on tärkeää, kuinka ensitiedon antamiseen tulee valmistautua ja miten ensitieto tulee antaa. Suositus nostaa esiin myös sen, millaisin tavoin ensitiedon antaminen voi tukea vanhempien ja lapsen turvallisen kiintymys- ja vuorovaikutussuhteen kehittymistä. 

Myönteisesti, realistisesti ja toivoa ylläpitäen
Tärkeimpinä asioina ensitiedon antamisessa vanhemmat ovat nostaneet esille erityisesti sen, että ensitietoa annetaan myönteisesti, realistisesti ja toivoa ylläpitäen. Kyse on pitkälti hyvästä ja avoimesta vuorovaikutuksesta ammattilaisten ja vanhempien välillä. 

Vanhemmat ovat usein tuoneet esille, että erityisen tärkeä elementti vuorovaikutuksessa on toivon säilyttäminen. Sillä autetaan perhettä selviytymisen tielle. Vanhemmat haluavat kuulla lapsen erilaisista kehitysmahdollisuuksista, tuesta ja avusta, joiden avulla lapsi voi elää hyvää elämää. Kuten eräs terveydenhuollon ammattihenkilö lausunnossaan osuvasti totesi:

"Ensitieto lapsen tulevaisuuden vaikeuksista voi vaikuttaa vanhemman asenteisiin suhteessa omaan lapseensa. Siksi ensitietohetkessä on tärkeää korostaa myös lapsen yksilöllisiä vahvuuksia. Sitä, miten tärkeä arvokas ja rakas lapsi on omista erityisistä haasteistaan huolimatta.

Vanhempia on tärkeää auttaa näkemään lapsensa haasteet vain yhtenä osana arjesta lapsen kanssa, ei koko lasta määrittelevänä asiana."


Lue lisää Lapsistrategia-sivuilta

Ensitiedon antaminen Hyvä käytäntö -konsensussuositus