Lasten tunne-elämän ongelmat lisäävät vanhempien uupumisen kokemusta

28.08.2022

Heta Huhtalan ja Nea Peraston pro gradu -tutkimuksessa tarkasteltiin suomalaisten erityislasten vanhempien kokemaa vanhemmuuden uupumusta COVID-19-poikkeusaikana. Lisäksi tarkasteltiin lasten erityistarpeiden laadun, perheeseen kuuluvien erityislasten määrän ja vanhemmuustyylien yhteyttä uupumusprofiileihin. 

Tulosten mukaan suomalaiset erityislasten vanhemmat voitiin jakaa neljään erilaiseen vanhemmuuden uupumuksen tasoprofiiliin: matala uupumus (58,7 %), kohtalainen uupumus (19,8 %), korkea uupumus (12,8 %) ja erittäin korkea uupumus (8,7 %). Taustatekijöistä lapsen tunne-elämän tai käyttäytymisen ongelma ja vanhemman lämpimyys erottelivat uupumusprofiililtaan erilaisia vanhempia toisistaan. Vanhemmat, joiden lapsella oli tunne-elämän tai käyttäytymisen ongelmia, kuuluivat todennäköisemmin korkean tai erittäin korkean uupumuksen profiiliin kuin matalan uupumuksen profiiliin.

Tutkimus oli osa Vanhemmuuden Voimavara- ja Kuormitustekijät Poikkeusaikana -tutkimushanketta (VoiKu-COVID-19), joka on osa kansainvälistä International Investigation of Parental Burnout (IIPB) -konsortiohanketta.

Heta Huhtala ja Nea Perasto:
Suomalaisten erityislasten vanhempien uupumus COVID-19-poikkeusaikana
Pro gradu -tutkimus. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä.